ລູກ​ຄ້າ​ບຸກ​ຄົນ

ຝາກປະຫຍັດແບບດັ່ງເດີມ

ຝາກເງິນຕາມຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກປະຫຍັດແບບດັ່ງເດີມທີ່ MB Bank ແມ່ນທາງເລືອກທີດີທີສຸຸດເພື່ອເພີ່ມຜົນກຳໄລ,  ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານສະດວກສະບາຍຂື້ນ​


ລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກຂອງທະນາຄານ
ອັດຕາການຊື້ ອັດຕາການຂາຍ
ເງິນສົດ ເງິນເໂອນ ເງິນສົດ ເງິນເໂອນ
THB 296.17 296.17 298.4 298.4
USD(1 - 20) 8.815 8.816 8.861 8.861
USD(50-100) 8.816 8.816 8.861 8.861
VND 0.3834 0.3834 0.3911 0.3911

ໄລຍະ

LAK  (%/ປີ)

USD  (%/ປີ)

THB  (%/ປີ)

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 0 0 0
ບໍ່ມີກຳນົດ 1.89 1.25 1
03 3.16 3 3
06 3.95 3.5 3.5
12 5.59 4.5 4
24 6.71 5.5 4.5
36 6.77 6 4.5
48 6.83 6.1 4.6
60 6.9 6.2 4.7

ລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ການເປີດບັນຊີເງິນຝາກບໍ່ມີກຳນົດທີ່ MB Bank, ທ່ານສາມາດຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ບັນຊີຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຮັດທຸລະກຳຊຳລະສະສາງທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດໄດ້ຢ່າງວອງໄວ ແລະ ປອດໄພ.​